Home Privacyverklaring

Privacyverklaring

Disclaimer

Plastic Soup Foundation is uitgever van: https://www.plasticsoupfoundation.org/

De Plastic Soup Foundation onderhoudt deze website, alternatieve url’s die dezelfde site representeren en onderstaande themasites.

Themasites:

www.plastichealthcoalition.org
www.dewereldvanoz.org
www.beatthemicrobead.org
www.oceancleanwash.org
www.mylittleplasticfootprint.org
collectyourownfuel.org
www.plasticsouplab.org
www.life-mermaids.eu
www.dieballongaatnietop.nl

De Plastic Soup Foundation heeft de informatie op zijn websites met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

Op alle tekst- en beeldmateriaal en technische voorzieningen op https://www.plasticsoupfoundation.org/ en overige sites waarover de Plastic Soup Foundation de redactie voert, rust copyright dat toebehoort aan de Plastic Soup Foundation: niets uit deze websites mag worden gekopieerd, of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd. Deze beperking geldt voor drukwerk, fotokopie, printwerk, videoband, audioband, film, opslaan als computerbestand, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik. Voor elke uitzondering hierop dient u te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de eindredactie.

Privacyverklaring

Inleiding

Plastic Soup Foundation (hierna ‘PSF) biedt verschillende diensten aan. Voor het goed functioneren van deze diensten is het in sommige gevallen nodig om persoonsgegevens c.q. informatie over jou te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan. Wij zorgen er voor dat deze persoonsgegevens zorgvuldig en in lijn met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd. Voor PSF is de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. 

PSF is de wettelijk verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonsgegevens die worden verkregen via PSF websites, apps, PSF Webshop en andere PSF-diensten.  

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat je precies weet welke persoonsgegevens PSF verzamelt, voor welke doeleinden wij deze persoonsgegevens gebruiken en hoe je jouw privacy rechten kunt uitoefenen. In deze privacyverklaring wordt dit nader omschreven. 

Vragen

Heb je vragen over onze privacyverklaring, dan kun je deze richten aan: 

Plastic Soup Foundation
t.a.v Afdeling Gegevensbescherming
Van Hallstraat 52-1
1051 HH Amsterdam 

E-mailadres: gdpr@plasticsoupfoundation.org

Welke persoonsgegevens verzamelt PSF?

PSF kan, afhankelijk van het soort dienst die je bij ons gebruikt of afneemt, de volgende persoonsgegevens vragen.

Bestelling PSF Webshop, donateurschap:

  • Contact- en betalingsgegevens (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en een evt. klant/donateurnummer).

Gebruik websites, apps en overige online diensten:

  • Persoonlijke gegevens (naam, geslacht, huisadres, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum);
  • Interactiegegevens, (IP-adres, surfgedrag op websites en apps, klikgedrag, locatiegegevens, cookie ID);
  • Gegevens over deelname aan periodieke acties. Dit zijn gegevens zoals een deelname aan een prijsvraag, een donatie, een veiling of de gegevens over jouw verjaardag of die van een ander.

Aanmelding PSF Nieuwsbrief:

  • Persoonlijke gegevens (naam, geslacht, huisadres, e-mailadres, telefoonnummer);

Voor welke doeleinden verwerkt PSF persoonsgegevens? 

PSF verwerkt persoonsgegevens voor:

Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens Wanneer doen wij dit?
1 Het leveren van je bestelling uit PSF Webshop
Als je een bestelling plaatst in PSF Webshop, hebben wij je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook je telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we je bestelling bezorgen en je op de hoogte houden over de levering hiervan.
Wij delen je persoonsgegevens is in sommige gevallen met derden indien dit noodzakelijk is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan onze betaling- – en bezorgdiensten. In deze gevallen schakelen wij alleen betrouwbare geselecteerde partijen in en wij maken goede afspraken met deze partijen, onder andere over de beveiliging en geheimhouding van persoonsgegevens.
Als je een product afneemt uit PSF Webshop.
Ter uitvoering van de overeenkomst
2 Donateur worden
Als je je aanmeldt als donateur bij PSF slaan wij onder andere de volgende informatie op: je naam, geslacht, e-mailadres, adres(sen), geboortedatum, betaalgegevens en je telefoonnummer. Ook kun je aangeven of je PSF nieuwsbrief wilt ontvangen.
Als je donateur wordt bij PSF.
3 Gebruik websites, apps en overige online diensten
We proberen onze diensten zo interessant mogelijk voor jou te houden. Zo gebruiken wij je gegevens om jouw gebruikservaring op onze website te verbeteren.
Als je gebruik maakt van onze online diensten.Op basis van toestemming danwel gerechtvaardigd belang.
4 Nieuwsbrieven
Als je daarmee hebt ingestemd gebruiken we je gegevens ook voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Zo houden we je op de hoogte te houden van activiteiten van onze organisatie, acties en nieuws. Wil je je later afmelden voor onze nieuwsbrief? Dat kan via je de afmeldlink in de nieuwsbrief.
Na het aanmelden voor een nieuwsbrief en toestemming.
5 Vrijwilligers
Als je je aanmeldt als vrijwilliger bij onze organisatie slaan we je naam, e-mailadres en telefoonnummer op, zodat we je kunnen informeren over bepaalde acties.
Na vrijwillige aanmelding als vrijwilliger
6 Servicedoeleinden
Wij verwerken jouw gegevens om klachten en verzoeken om informatie af te handelen.
Als er specifieke vragen of klachten zijn.
7 Het opvolgen van wettelijke verplichtingen
Het delen van persoonsgegevens met andere partijen is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten of in verband met toezichthoudende taken.
Als de wet of de overheid ons hiertoe verplicht.

Als wij je persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd gaan gebruiken, vragen wij je van te voren om toestemming. 

Hoe lang bewaart PSF persoonsgegevens?

PSF bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt verplicht zeven jaar worden bewaard. Nadat je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

Zo zal PSF bijvoorbeeld bij afmelding op een nieuwsbrief of bij uitschrijving als donateur, je persoonsgegevens binnen een redelijke termijn na indiening van je verzoek verwijderen of anonimiseren. Dit behoudens eventuele wettelijke verplichtingen en hieruit voortvloeiende bewaartermijnen.

Cookies

Naast gegevens die je zelf aan PSF verstrekt, worden ook gegevens verzameld aan de hand van PSF-websites of apps. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je een van onze onlinediensten bezoekt.

Voor zover PSF met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelt, worden die verwerkt conform de bepalingen van deze privacyverklaring. Bij het (eerste) bezoek aan onze websites of apps kun je zelf je voorkeuren aanpassen.

Voor meer informatie over cookies verwijzen wij je naar de cookiepagina van PSF.

Hoe beveiligt PSF persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de gegevens worden in dat geval op passende technische en organisatorische wijze beveiligd tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo maakt PSF tijdens een bestel- of aanmeldingsproces en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde (SSL-) verbinding. Medewerkers van PSF hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is.

Wij maken afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens die wij bij een externe partij laten verwerken. Als wij voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen wij ervoor dat deze partij ook aan onze beveiligingseisen voldoet. Dit doen wij bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een zogeheten ‘verwerkersovereenkomst’ waarin wij onder meer afspraken vastleggen over de te nemen beveiligingsmaatregelen en over het gebruik van de persoonsgegevens.

Hoe kun je je privacyrechten uitoefenen?
Het recht op onder meer inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens
De wet kent verschillende rechten toe aan personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen) en biedt meer middelen om de verwerking van deze persoonsgegevens  te controleren en te beïnvloeden.

Je kunt op ieder moment bij PSF een verzoek indienen, bijvoorbeeld om jouw gegevens in te zien, te wijzigen of definitief te verwijderen. Neem dan contact op met ons via gdpr@plasticsoupfoundation.org. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een bijvoorbeeld een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek. Houd er rekening mee dan in sommige gevallen PSF om aanvullende informatie kan vragen, bijvoorbeeld om je identiteit vast te stellen en om gericht onderzoek te kunnen doen.

Het recht op verzet

Je hebt het recht je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens. Wanneer je aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal PSF je opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden je persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden. Dit kun je doen via gdpr@plasticsoupfoundation.org. Geef duidelijk aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een beroep op je recht op verzet.

Wijzigen privacyverklaring

PSF behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze verklaring. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op www.plasticsoupfoundation.org. Wanneer je het niet (meer) eens bent met (aanpassingen aan) deze privacyverklaring, kan je niet (langer) gebruik maken van onze diensten, websites en apps. Je vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze privacyverklaring.

Laatste aanpassing: 6 november 2018